தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
வழங்கும்
ஒருங்குறியில் தமிழ் - தேவைகளும் தீர்வுகளும்

அமர்வு - 1

தமிழ் பின்னம் - ஒருங்குறி முறையில்
ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு மற்றும் வரிவடிவம் தொடர்பாக

Get Microsoft Silverlight
Copyright © 2013 Tamil Virtual Academy, Chennai, India. All Rights Reserved. Disclaimer