உத்தமத்தின் இந்திய கிளை மற்றும் தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
இணைந்து நடத்தும்
தமிழ் இணைய தொடர் சொற்பொழிவு (பகுதி - 3)

Technologies for catapulting Tamil to the digital forefront

உரையாற்றுநர்:
முனைவர் ஏ.ஜி. இராமகிருஷ்ணன்,
பேராசிரியர், மின்னியல் துறை, இந்திய அறிவியல் கழகம், பெங்களூர்
Get Microsoft Silverlight
Copyright © 2013 Tamil Virtual Academy, Chennai, India. All Rights Reserved. Disclaimer