தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
வழங்கும்
இணையம் வழி தமிழக வரலாறு, கலை, பண்பாடு, இலக்கியம் பற்றிய சிறப்புச் சொற்பொழிவு

சொற்பொழிவு - 2

புதுக்கோட்டையின் கலை, இலக்கியப் பண்பாட்டுக் கூறுகள்

உரையாற்றுநர்:
பேரா. சு. சுவாமிநாதன்.
Get Microsoft Silverlight
Copyright © 2013 Tamil Virtual Academy, Chennai, India. All Rights Reserved. Disclaimer