தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
வழங்கும்
இணையம் வழி தமிழக வரலாறு, கலை, பண்பாடு, இலக்கியம் பற்றிய சிறப்புச் சொற்பொழிவு

சொற்பொழிவு - 3

"தமிழகக் கல்வெட்டுகள் - ஓர் அறிமுகம்"

உரையாற்றுநர்:
திருமதி. மார்க்சிய காந்தி
கண்காணிப்பு தொல்லியளாளர் (பணி நிறைவு)
Get Microsoft Silverlight
Copyright © 2013 Tamil Virtual Academy, Chennai, India. All Rights Reserved. Disclaimer