தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
வழங்கும்
தமிழ் இணைய தொடர் சொற்பொழிவு

"மலேசியாவில் கணினித் தமிழ்"
"Tamil Computing in Malaysia"

உரையாற்றுநர்:
திரு. சி.ம. இளந்தமிழ்
முன்னாள் தலைவர், உத்தமம்
Get Microsoft Silverlight
Copyright © 2013 Tamil Virtual Academy, Chennai, India. All Rights Reserved. Disclaimer